Spelregels

Visie en doelstelling
1.    De bron van het Meer-Minder-Fonds is: het leed dat de oneerlijke verhoudingen in de wereld veroorzaken raakt ons. Daarom willen we een mogelijkheid bieden iets met die ervaring te doen.
2.    Het Meer-Minder-Fonds stelt zich ten doel mensen bewust te maken van hoe ze door zelf iets minder te doen anderen de kans kunnen geven méér te doen.

Deelnemers en vrienden
3.    Iedereen die deze doelstelling onderschrijft, kan deelnemer of vriend worden van het Meer-Minder-Fonds.
4.    Deelnemers kiezen een of meer van de volgende drie manieren van meedoen:
4.1    Bewust iets in het eigen leef- of uitgavenpatroon minder doen of inleveren en die besparing aan het Meer-Minder-Fonds schenken.
4.2    Een vrijwillige belasting op aankopen of uitgaven betalen aan het Meer-Minder-Fonds (’luxe-belasting’)
4.3    Een vaste bijdrage bovenop wat ze nu bijdragen aan ‘goede doelen’ in het MMF storten.
5.    Vrienden kiezen voor een vaste bijdrage van minimaal € 25.
6.    Inschrijving als deelnemer geschiedt door het invullen van de ‘Overeenkomst met mezelf’ waarvan een kopie aan het bestuur van het Meer-Minder-Fonds wordt gestuurd.
7.    Vrienden melden zich aan bij het bestuur en vermelden hun bijdrage.
8.    Het lidmaatschap (deelnemer of vriend) wordt stilzwijgend verlengd; opzeggen kan in de maanden oktober en november, schriftelijk of per email bij de penningmeester.

Projecten
9.    Elk jaar is er in november een vergadering van alle leden, waar ze een project kiezen. Alle leden kunnen projecten voordragen.
10.    Alle leden hebben stemrecht. Bij afwezigheid kan schriftelijk of per email gestemd worden door een geschreven en ondertekende stem aan een ander lid mee te geven of via een brief of email aan het bestuur.
11.    Projecten dienen afkomstig te zijn van organisaties met bij voorkeur CBF-keurmerk, zodat controle mogelijk is. In andere gevallen verdienen contacten met grotere organisaties zoals Kerk in Actie, Cordaid, Postcodeloterij en Wilde Ganzen de voorkeur.
12.    In principe zijn de projecten uit steeds andere werelddelen en steeds andere ‘werksoorten’ afkomstig, zoals gemeenschapsopbouw, agrarisch, onderwijs en training, medisch, voor kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen.
13.    Een project wordt in principe gekozen per vol kalenderjaar.
14.    Als het streefbedrag niet gehaald is, kan een project maximaal een jaar verlengd worden door de ledenvergadering.
15.    Het Meer-Minder-Fonds kan voor zijn doelstellingen samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde gebied werkzaam zijn.

Bestuur
16.    Elk jaar in november kiezen de leden uit hun midden een dagelijks bestuur met voorzitter, secretaris, penningmeester en PR-medewerker en een of meer toegevoegde leden.
17.    Het bestuur gaat vertrouwelijk om met alle ingevulde gegevens; deze blijven binnen het bestuur.
18.    Het bestuur regelt de introductie en afsluiting van een project, kiest een langer lopend aandachtsveld zoals duurzaamheid, windenergie, hergebruik of ruimte voor kansarmen, organiseert activiteiten rond project en aandachtsveld en vertegenwoordigt het Meer-Minder-Fonds in andere organisaties zoals het Repair Café.
19.    Het bestuur bereidt de ledenvergadering voor en nodigt de leden uit projecten voor te dragen. Het bestuur controleert of de projecten voldoen aan de voorwaarden uit de Spelregels. Als dat klopt, presenteert het ze met de indieners op de ledenvergadering.
20.    Het bestuur treedt op namens en voor het Meer-Minder-Fonds en legt daar op de ledenvergadering verantwoording van af. Zo nodig kan het bestuur een extra ledenvergadering beleggen.

Financiën
21.    Elk jaar in november legt de penningmeester op de deelnemersvergadering verantwoording af van het afgelopen jaar, vindt er kascontrole plaats en wordt een nieuw project gekozen.
22.    Van de verkregen bijdragen wordt een zo klein mogelijk deel gebruikt voor de kosten die het Meer-Minder-Fonds maakt, zoals bankkosten, website en PR-materiaal.
23.    Het Meer-Minder-Fonds is voor zijn juridische status onderdeel van de diaconie van de Protestantse gemeente te Hoofddorp. Daar legt de vertegenwoordiger van het Meer-Minder-Fonds-bestuur verantwoording af.
24.    Als deel van de Protestantse gemeente te Hoofddorp deelt het Meer-Minder-Fonds in de ANBI-registratie van de Protestantse Kerk Nederland.
25.    Naast hun eigen ‘Overeenkomst’ kunnen de deelnemers gezamenlijke acties voeren, bijvoorbeeld om het ontbrekende deel van het streefbedrag van het project bij elkaar te brengen of bij speciale gelegenheden (zoals huwelijksjubilea of trouwfeest, verjaardag, doop, afscheidscadeau).
26.    Het is mogelijk het Meer-Minder-Fonds legaten na te laten.

PR
27.    Zowel de leden individueel als het dagelijks bestuur kunnen acties voeren om nieuwe leden te werven. Leden melden grotere acties aan het dagelijks bestuur of de PR-medewerker als ‘tip’ voor in de nieuwsbrief.
28.    Tenminste viermaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, zowel op papier als digitaal, waarop informatie over het gekozen project, komende activiteiten en informatie vanuit het brede terrein van het Meer-Minder-Fonds. Alle leden kunnen tips en ervaringen aanleveren.
29.    Het Meer-Minder-Fonds heeft een website en Facebook-pagina, waarop actuele informatie en links te vinden zijn, en verzorgt geregeld PR in allerlei bladen en media.

Slotbepaling
30.    In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, handelt het dagelijks bestuur in de geest van deze spelregels en legt daarvan verantwoording af in de eerstvolgende deelnemersvergadering.
31.    Het dagelijks bestuur kan deze spelregels wijzigen en vraagt daarvoor goedkeuring op de eerstvolgende ledenvergadering of via een email-raadpleging. Na instemming van de meerderheid van de reacties worden de gewijzigde spelregels van kracht.